ANAL là gì? Nghĩa của từ anal

ANAL là gì?

ANAL“Autonomous Nation of Anarchist Libertarians” trong tiếng Anh.

ANAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANAL“Autonomous Nation of Anarchist Libertarians”.

Autonomous Nation of Anarchist Libertarians: Quốc gia tự trị của những người theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của ANAL

ANAL có nghĩa “Autonomous Nation of Anarchist Libertarians”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc gia tự trị của những người theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ”.