ANĐT là gì? Nghĩa của từ anđt

ANĐT là gì?

ANĐT“An ninh điều tra” trong tiếng Việt.

ANĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANĐT“An ninh điều tra”.

An ninh điều tra.

Giải thích ý nghĩa của ANĐT

ANĐT có nghĩa “An ninh điều tra” trong tiếng Việt.