ANGUS là gì? Nghĩa của từ angus

ANGUS là gì?

ANGUS“Acoustically Navigated Geological Underwater Survey” trong tiếng Anh.

ANGUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANGUS“Acoustically Navigated Geological Underwater Survey”.

Acoustically Navigated Geological Underwater Survey: Khảo sát Địa chất Dưới nước Điều hướng Âm học.

Giải thích ý nghĩa của ANGUS

ANGUS có nghĩa “Acoustically Navigated Geological Underwater Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Địa chất Dưới nước Điều hướng Âm học”.