AOCI là gì? Nghĩa của từ aoci

AOCI là gì?

AOCI“Airport Operators Council International” trong tiếng Anh.

AOCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AOCI“Airport Operators Council International”.

Airport Operators Council International: Hội đồng điều hành sân bay quốc tế.

Một số kiểu AOCI viết tắt khác:

Allen-Oakwood Correctional Institution: Viện cải huấn Allen-Oakwood.

Airborne Ocean Color Imager: Máy ảnh màu đại dương trên không.

Airports Operators Council International: Hội đồng điều hành sân bay quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của AOCI

AOCI có nghĩa “Airport Operators Council International”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng điều hành sân bay quốc tế”.