AOV là gì? Nghĩa của từ aov

AOV là gì?

AOV“Average Order Value” trong tiếng Anh.

AOV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AOV“Average Order Value”.

Average Order Value: Giá trị đặt hàng trung bình.
Thuật ngữ được sử dụng liên quan đến quảng cáo và tiếp thị.

Một số kiểu AOV viết tắt khác:

Angle Of View: Góc nhìn.

Arbitrary Output Variable: Biến đầu ra tùy ý.

Giải thích ý nghĩa của AOV

AOV có nghĩa “Average Order Value”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị đặt hàng trung bình”.