APPROX là gì? Nghĩa của từ approx

APPROX là gì?

APPROX“Approximately” trong tiếng Anh.

APPROX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APPROX“Approximately”.

Approximately: Xấp xỉ.

Một số kiểu APPROX viết tắt khác:

Approximation: Sự gần đúng.

Giải thích ý nghĩa của APPROX

APPROX có nghĩa “Approximately”, dịch sang tiếng Việt là “Xấp xỉ”.