APQP là gì? Nghĩa của từ apqp

APQP là gì?

APQP“Advanced Product Quality Planning” trong tiếng Anh.

APQP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APQP“Advanced Product Quality Planning”.

Advanced Product Quality Planning: Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của APQP

APQP có nghĩa “Advanced Product Quality Planning”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao”.