APU là gì? Nghĩa của từ apu

APU là gì?

APU“Accelerated Processing Unit” trong tiếng Anh.

APU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APU“Accelerated Processing Unit”.

Accelerated Processing Unit: Bộ xử lý tăng tốc.

Một số kiểu APU viết tắt khác:

Auxiliary Power Unit: Đơn vị năng lượng phụ trợ.

Applied Psychology Unit: Đơn vị tâm lý học ứng dụng.

Alaska Pacific University: Đại học Thái Bình Dương Alaska.

Azusa Pacific University: Đại học Thái Bình Dương Azusa.

Giải thích ý nghĩa của APU

APU có nghĩa “Accelerated Processing Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý tăng tốc”.