ARCH là gì? Nghĩa của từ arch

ARCH là gì?

ARCH“Autoregressive conditional heteroskedasticity” trong tiếng Anh.

ARCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARCH“Autoregressive conditional heteroskedasticity”.

Autoregressive conditional heteroskedasticity: Phương sai thay đổi có điều kiện tự phục hồi.

Một số kiểu ARCH viết tắt khác:

Action on Rights for Children: Hành động về Quyền trẻ em.

Arts and Humanities Community Resource: Tài nguyên Cộng đồng Nghệ thuật và Nhân văn.

Giải thích ý nghĩa của ARCH

ARCH có nghĩa “Autoregressive conditional heteroskedasticity”, dịch sang tiếng Việt là “Phương sai thay đổi có điều kiện tự phục hồi”.