ASDIC là gì? Nghĩa của từ asdic

ASDIC là gì?

ASDIC“Allied Submarine Detection Investigation Committee” trong tiếng Anh.

ASDIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASDIC“Allied Submarine Detection Investigation Committee”.

Allied Submarine Detection Investigation Committee: Ủy ban Điều tra Phát hiện Tàu ngầm Đồng minh.
Sonar.

Giải thích ý nghĩa của ASDIC

ASDIC có nghĩa “Allied Submarine Detection Investigation Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Điều tra Phát hiện Tàu ngầm Đồng minh”.