ASM là gì? Nghĩa của từ asm

ASM là gì?

ASM“Air-to-Surface Missile” trong tiếng Anh.

ASM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASM“Air-to-Surface Missile”.

Air-to-Surface Missile: Tên lửa đất đối không.

Một số kiểu ASM viết tắt khác:

American Samoa: American Samoa.
ISO 3166 bát quái.

American Society for Metals: Hiệp hội kim loại Hoa Kỳ.

American Society for Microbiology: Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ.

Assamese language: Ngôn ngữ Assam.
mã ISO 639-2: asm.

Giải thích ý nghĩa của ASM

ASM có nghĩa “Air-to-Surface Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa đất đối không”.