ATGM là gì? Nghĩa của từ atgm

ATGM là gì?

ATGM“Anti-Tank Guided Missile” trong tiếng Anh.

ATGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATGM“Anti-Tank Guided Missile”.

Anti-Tank Guided Missile: Tên lửa dẫn đường chống tăng.

Giải thích ý nghĩa của ATGM

ATGM có nghĩa “Anti-Tank Guided Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa dẫn đường chống tăng”.