ATL là gì? Nghĩa của từ atl

ATL là gì?

ATL“Atlanta” trong tiếng Anh.

ATL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATL“Atlanta”.

Atlanta: Atlanta.

Giải thích ý nghĩa của ATL

ATL có nghĩa “Atlanta”, dịch sang tiếng Việt là “Atlanta”.