ATVSTP là gì? Nghĩa của từ atvstp

ATVSTP là gì?

ATVSTP“An toàn vệ sinh thực phẩm” trong tiếng Việt.

ATVSTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATVSTP“An toàn vệ sinh thực phẩm”.

An toàn vệ sinh thực phẩm.

Giải thích ý nghĩa của ATVSTP

ATVSTP có nghĩa “An toàn vệ sinh thực phẩm” trong tiếng Việt.