ATWA là gì? Nghĩa của từ atwa

ATWA là gì?

ATWA“Air, Trees, Water, Animals” trong tiếng Anh.

ATWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATWA“Air, Trees, Water, Animals”.

Air, Trees, Water, Animals: Không khí, Cây cối, Nước, Động vật.

Giải thích ý nghĩa của ATWA

ATWA có nghĩa “Air, Trees, Water, Animals”, dịch sang tiếng Việt là “Không khí, Cây cối, Nước, Động vật”.