AUG là gì? Nghĩa của từ aug

AUG là gì?

AUG“August” trong tiếng Anh.

AUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUG“August”.

August: Tháng tám.
Tên một tháng trong năm, có 31 ngày.

Một số kiểu AUG viết tắt khác:

Applicative Universal Grammar: Ngữ pháp phổ dụng ứng dụng.

Giải thích ý nghĩa của AUG

AUG có nghĩa “August”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng tám”.