AUTOSAR là gì? Nghĩa của từ autosar

AUTOSAR là gì?

AUTOSAR“AUTomotive Open System ARchitecture” trong tiếng Anh.

AUTOSAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUTOSAR“AUTomotive Open System ARchitecture”.

AUTomotive Open System ARchitecture: Kiến trúc Hệ thống Mở TỰ ĐỘNG.

Giải thích ý nghĩa của AUTOSAR

AUTOSAR có nghĩa “AUTomotive Open System ARchitecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc Hệ thống Mở TỰ ĐỘNG”.