AVP là gì? Nghĩa của từ avp

AVP là gì?

AVP“Association of Volleyball Professionals” trong tiếng Anh.

AVP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVP“Association of Volleyball Professionals”.

Association of Volleyball Professionals: Hiệp hội bóng chuyền chuyên nghiệp.

Một số kiểu AVP viết tắt khác:

Asymmetric Volatility Phenomenon: Hiện tượng biến động không đối xứng.

Assistant Vice President: Trợ lý Phó chủ tịch.

Alternative Vote Plus: Thêm phiếu bầu thay thế.

Attribute–Value Pair: Cặp thuộc tính-giá trị.

Giải thích ý nghĩa của AVP

AVP có nghĩa “Association of Volleyball Professionals”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng chuyền chuyên nghiệp”.