B[A]P là gì? Nghĩa của từ b[a]p

B[A]P là gì?

B[A]P“Benzo[a]pyrene” trong tiếng Anh.

B[A]P là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B[A]P“Benzo[a]pyrene”.

Benzo[a]pyrene: Benzo [a] pyrene.

Giải thích ý nghĩa của B[A]P

B[A]P có nghĩa “Benzo[a]pyrene”, dịch sang tiếng Việt là “Benzo [a] pyrene”.