B2B là gì? Nghĩa của từ b2b

B2B là gì?

B2B“Business-to-business electronic commerce” trong tiếng Anh.

B2B là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B2B“Business-to-business electronic commerce”.

Business-to-business electronic commerce: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của B2B

B2B có nghĩa “Business-to-business electronic commerce”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp”.