B2C là gì? Nghĩa của từ b2c

B2C là gì?

B2C“Business-to-consumer electronic commerce” trong tiếng Anh.

B2C là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B2C“Business-to-consumer electronic commerce”.

Business-to-consumer electronic commerce: Thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của B2C

B2C có nghĩa “Business-to-consumer electronic commerce”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng”.