B2M là gì? Nghĩa của từ b2m

B2M là gì?

B2M“Business to many” trong tiếng Anh.

B2M là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B2M“Business to many”.

Business to many: Kinh doanh cho nhiều người.

Giải thích ý nghĩa của B2M

B2M có nghĩa “Business to many”, dịch sang tiếng Việt là “Kinh doanh cho nhiều người”.