BAA là gì? Nghĩa của từ baa

BAA là gì?

BAA“British Airport Authority” trong tiếng Anh.

BAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAA“British Airport Authority”.

British Airport Authority: Cơ quan Sân bay Anh.

Giải thích ý nghĩa của BAA

BAA có nghĩa “British Airport Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Sân bay Anh”.