BAFOG là gì? Nghĩa của từ bafog

BAFOG là gì?

BAFOG“Federal Training Assistance Act” trong tiếng Anh.

BAFOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAFOG“Federal Training Assistance Act”.

Federal Training Assistance Act: Đạo luật hỗ trợ đào tạo liên bang.
Có nguồn gốc bởi từ tiếng Đức là Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög).

Giải thích ý nghĩa của BAFOG

BAFOG có nghĩa “Federal Training Assistance Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật hỗ trợ đào tạo liên bang”.