BAKE là gì? Nghĩa của từ bake

BAKE là gì?

BAKE“Bloggers Association of Kenya” trong tiếng Anh.

BAKE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAKE“Bloggers Association of Kenya”.

Bloggers Association of Kenya: Hiệp hội blogger Kenya.

Giải thích ý nghĩa của BAKE

BAKE có nghĩa “Bloggers Association of Kenya”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội blogger Kenya”.