BALCO là gì? Nghĩa của từ balco

BALCO là gì?

BALCO“Bay Area Laboratory Co-operative” trong tiếng Anh.

BALCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BALCO“Bay Area Laboratory Co-operative”.

Bay Area Laboratory Co-operative: Hợp tác xã Phòng thí nghiệm Vùng Vịnh.

Giải thích ý nghĩa của BALCO

BALCO có nghĩa “Bay Area Laboratory Co-operative”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp tác xã Phòng thí nghiệm Vùng Vịnh”.