BAOR là gì? Nghĩa của từ baor

BAOR là gì?

BAOR“British Army Of the Rhine” trong tiếng Anh.

BAOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAOR“British Army Of the Rhine”.

British Army Of the Rhine: Quân đội Anh ở sông Rhine.

Giải thích ý nghĩa của BAOR

BAOR có nghĩa “British Army Of the Rhine”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội Anh ở sông Rhine”.