BART là gì? Nghĩa của từ bart

BART là gì?

BART“Bay Area Rapid Transit” trong tiếng Anh.

BART là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BART“Bay Area Rapid Transit”.

Bay Area Rapid Transit: Bay Area Transit nhanh chóng.

Giải thích ý nghĩa của BART

BART có nghĩa “Bay Area Rapid Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Bay Area Transit nhanh chóng”.