BASE là gì? Nghĩa của từ base

BASE là gì?

BASE“Building, Antenna, Span, Earth” trong tiếng Anh.

BASE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BASE“Building, Antenna, Span, Earth”.

Building, Antenna, Span, Earth: Tòa nhà, Ăng-ten, Khoảng cách, Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của BASE

BASE có nghĩa “Building, Antenna, Span, Earth”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa nhà, Ăng-ten, Khoảng cách, Trái đất”.