BASIC là gì? Nghĩa của từ basic

BASIC là gì?

BASIC“Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code” trong tiếng Anh.

BASIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BASIC“Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code”.

Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code: Tất cả các mục đích Mã Instruction Symbolic mới bắt đầu.

Giải thích ý nghĩa của BASIC

BASIC có nghĩa “Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code”, dịch sang tiếng Việt là “Tất cả các mục đích Mã Instruction Symbolic mới bắt đầu”.