BAT là gì? Nghĩa của từ bat

BAT là gì?

BAT“Basic Aid Training” trong tiếng Anh.

BAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAT“Basic Aid Training”.

Basic Aid Training: Đào tạo viện trợ cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BAT

BAT có nghĩa “Basic Aid Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo viện trợ cơ bản”.