BATF là gì? Nghĩa của từ batf

BATF là gì?

BATF“Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms” trong tiếng Anh.

BATF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BATF“Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms”.

Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms: Cục Rượu, Thuốc lá và Súng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của BATF

BATF có nghĩa “Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms”, dịch sang tiếng Việt là “Cục Rượu, Thuốc lá và Súng”.