BATS là gì? Nghĩa của từ bats

BATS là gì?

BATS“Behavior Analysis Training System” trong tiếng Anh.

BATS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BATS“Behavior Analysis Training System”.

Behavior Analysis Training System: Hệ thống Đào tạo Phân tích Hành vi.

Một số kiểu BATS viết tắt khác:

Bradley Advanced Training System: Hệ thống đào tạo nâng cao Bradley.

Giải thích ý nghĩa của BATS

BATS có nghĩa “Behavior Analysis Training System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Đào tạo Phân tích Hành vi”.