BATTERS là gì? Nghĩa của từ batters

BATTERS là gì?

BATTERS“Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey” trong tiếng Anh.

BATTERS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BATTERS“Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey”.

Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey: Kính viễn vọng theo dõi tiểu hành tinh Bisei để khảo sát nhanh.

Giải thích ý nghĩa của BATTERS

BATTERS có nghĩa “Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng theo dõi tiểu hành tinh Bisei để khảo sát nhanh”.