BBC là gì? Nghĩa của từ bbc

BBC là gì?

BBC“British Broadcasting Corporation” trong tiếng Anh.

BBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBC“British Broadcasting Corporation”.

British Broadcasting Corporation: Đài BBC.

Một số kiểu BBC viết tắt khác:

Breeding Bird Census: Điều tra chim giống.

Bumper to Back of Cab: Bumper to Back of Cab.

Giải thích ý nghĩa của BBC

BBC có nghĩa “British Broadcasting Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Đài BBC”.