BBN là gì? Nghĩa của từ bbn

BBN là gì?

BBN“Bolt, Beranek and Newman” trong tiếng Anh.

BBN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBN“Bolt, Beranek and Newman”.

Bolt, Beranek and Newman: Bolt, Beranek và Newman.

Giải thích ý nghĩa của BBN

BBN có nghĩa “Bolt, Beranek and Newman”, dịch sang tiếng Việt là “Bolt, Beranek và Newman”.