BBOL là gì? Nghĩa của từ bbol

BBOL là gì?

BBOL“Blessing Ball of Light” trong tiếng Anh.

BBOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBOL“Blessing Ball of Light”.

Blessing Ball of Light: Quả cầu ánh sáng ban phước.

Giải thích ý nghĩa của BBOL

BBOL có nghĩa “Blessing Ball of Light”, dịch sang tiếng Việt là “Quả cầu ánh sáng ban phước”.