BCĐĐMĐH là gì? Nghĩa của từ bcđđmđh

BCĐĐMĐH là gì?

BCĐĐMĐH“Ban chỉ đạo đổi mới đại học” trong tiếng Việt.

BCĐĐMĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐĐMĐH“Ban chỉ đạo đổi mới đại học”.

Ban chỉ đạo đổi mới đại học.

Giải thích ý nghĩa của BCĐĐMĐH

BCĐĐMĐH có nghĩa “Ban chỉ đạo đổi mới đại học” trong tiếng Việt.