BCĐT là gì? Nghĩa của từ bcđt

BCĐT là gì?

BCĐT“Bưu chính điện tử” trong tiếng Việt.

BCĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐT“Bưu chính điện tử”.

Bưu chính điện tử.

Giải thích ý nghĩa của BCĐT

BCĐT có nghĩa “Bưu chính điện tử” trong tiếng Việt.