BCĐTS là gì? Nghĩa của từ bcđts

BCĐTS là gì?

BCĐTS“Ban chỉ đạo tuyển sinh” trong tiếng Việt.

BCĐTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐTS“Ban chỉ đạo tuyển sinh”.

Ban chỉ đạo tuyển sinh.

Giải thích ý nghĩa của BCĐTS

BCĐTS có nghĩa “Ban chỉ đạo tuyển sinh” trong tiếng Việt.