BCER là gì? Nghĩa của từ bcer

BCER là gì?

BCER“British Columbia Electric Railway” trong tiếng Anh.

BCER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCER“British Columbia Electric Railway”.

British Columbia Electric Railway: Đường sắt điện British Columbia.

Giải thích ý nghĩa của BCER

BCER có nghĩa “British Columbia Electric Railway”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt điện British Columbia”.