BCHQS là gì? Nghĩa của từ bchqs

BCHQS là gì?

BCHQS“Bộ chỉ huy quân sự” trong tiếng Việt.

BCHQS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCHQS“Bộ chỉ huy quân sự”.

Bộ chỉ huy quân sự.

Giải thích ý nghĩa của BCHQS

BCHQS có nghĩa “Bộ chỉ huy quân sự” trong tiếng Việt.