BCVT là gì? Nghĩa của từ bcvt

BCVT là gì?

BCVT“Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

BCVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCVT“Bưu chính Viễn thông”.

Bưu chính Viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của BCVT

BCVT có nghĩa “Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.