BĐ là gì? Nghĩa của từ bđ

BĐ là gì?

“Bóng đá” trong tiếng Việt.

BĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Bóng đá”.

Bóng đá.

Giải thích ý nghĩa của BĐ

có nghĩa “Bóng đá” trong tiếng Việt.