BDE là gì? Nghĩa của từ bde

BDE là gì?

BDE“Brigade” trong tiếng Anh.

BDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDE“Brigade”.

Brigade: Lữ đoàn.

Giải thích ý nghĩa của BDE

BDE có nghĩa “Brigade”, dịch sang tiếng Việt là “Lữ đoàn”.