BDFL là gì? Nghĩa của từ bdfl

BDFL là gì?

BDFL“Benevolent Dictator For Life” trong tiếng Anh.

BDFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDFL“Benevolent Dictator For Life”.

Benevolent Dictator For Life: Nhà độc tài nhân từ cho cuộc sống.

Giải thích ý nghĩa của BDFL

BDFL có nghĩa “Benevolent Dictator For Life”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà độc tài nhân từ cho cuộc sống”.