BĐN là gì? Nghĩa của từ bđn

BĐN là gì?

BĐN“Bồ Đào Nha” trong tiếng Việt.

BĐN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BĐN“Bồ Đào Nha”.

Bồ Đào Nha.

Giải thích ý nghĩa của BĐN

BĐN có nghĩa “Bồ Đào Nha” trong tiếng Việt.