BDO là gì? Nghĩa của từ bdo

BDO là gì?

BDO“Battle Dress Overgarment” trong tiếng Anh.

BDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDO“Battle Dress Overgarment”.

Battle Dress Overgarment: Áo khoác chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của BDO

BDO có nghĩa “Battle Dress Overgarment”, dịch sang tiếng Việt là “Áo khoác chiến đấu”.