BEM là gì? Nghĩa của từ bem

BEM là gì?

BEM“British Empire Medal” trong tiếng Anh.

BEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEM“British Empire Medal”.

British Empire Medal: Huân chương Đế chế Anh.

Một số kiểu BEM viết tắt khác:

Bug-Eyed Monster: Quái vật mắt bọ.

Giải thích ý nghĩa của BEM

BEM có nghĩa “British Empire Medal”, dịch sang tiếng Việt là “Huân chương Đế chế Anh”.