BEPS là gì? Nghĩa của từ beps

BEPS là gì?

BEPS“Base-Erosion and Profit-Shifting” trong tiếng Anh.

BEPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEPS“Base-Erosion and Profit-Shifting”.

Base-Erosion and Profit-Shifting: Xói mòn cơ sở và dịch chuyển lợi nhuận.

Một số kiểu BEPS viết tắt khác:

Built Environment Professionals: Chuyên gia môi trường được xây dựng.
BEPs.

Bulk Electronic Payment System: Hệ thống thanh toán điện tử hàng loạt.

BioEnvironmental Polymer Society: Hiệp hội Polymer môi trường sinh học.

Brunswick East Primary School: Trường tiểu học Brunswick East.

British Embassy Preparatory School: Trường dự bị Đại sứ quán Anh.

Board of Ethics and Professional Standards: Ban Đạo đức và Tiêu chuẩn Nghề nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của BEPS

BEPS có nghĩa “Base-Erosion and Profit-Shifting”, dịch sang tiếng Việt là “Xói mòn cơ sở và dịch chuyển lợi nhuận”.